Medlemskapsbetingelser

Medlemskapsbetingelser

Medlemskapsbetingelser
“SquashFitness” gjelder for squash- og treningssenterkjedens til enhver tid gjeldende sentre/avdelinger/lokasjoner som inngår i medlemmets tilbud. Gyldige sentre/avdelinger/lokasjoner vil til enhver tid finnes på SquashFitness’ hjemmesider.

1. Rettigheter og plikter som medlem av SquashFitness
SquashFitness
– Vil foreta adgangskontroll
– Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gis best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret
– Vil til enhver tid holde utstyr og lokaler i best mulig stand
– Kan uten forvarsel stenge eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og lignende
– Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt
– Fastsetter de regler som gjelder på senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge anvisninger/regler som de ansatte ved senteret gir
– Vil på grunn av sikkerheten pålegge barn å oppholde seg i lokaler forbeholdt dem
Medlemmet
– Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto, mobilnummer og annen relevant informasjon
– Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret
– Må ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro fra riktig konto
– Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person uten samtykke fra SquashFitness
– Personer under 16 år har ikke adgang til treningsapparater uten veileder til stede
– Personer under 18 år som ønsker å bli medlem ved SquashFitness trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding
– Har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato
– Plikter å aktivt og uoppfordret registrere besøk ved ethvert oppmøte enten ved bruk av kode eller medlemskort, og gi beskjed om tapt eller skadet medlemskort. Nye medlemskort utstedes på bemannede sentre for 100,-.

2. Generelle avtalebestemmelser
Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12(tolv) betalende måneder dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet selv ikke sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.

Betaling ved oppstart av avtalen
AvtaleGiro: ved oppstart av avtalen betaler man evt. for andelen, inntil 2 måneder av avtalen.

Kontantbetaling: Ved oppstart av avtalen betaler man evt. for andelen, og treningsavgiften som er avtalt. Ved avtalt helårsbetaling kommer et tillegg på 40,- pr. måned. Kontantbetaling må avtales i forkant av avtalesignering i samarbeid med SquashFitness. AvtaleGiro gjelder kun for medlemmer som signerte før 01.01.19.

Stripe betaling: ved oppstart av avtalen betaler man for administrasjonsgebyr og første måned
av avtalen. Betalingen gjøres fra medlemmets bookingprofil. Deretter trekkes man 1 gang i måneden fram til avtalen sies opp.

Bindingstid: Bindingstiden gjelder fra medlemmets første innmeldte dato i SquashFitness, uavhengig av type medlemskap.

Bedriftsavtale: Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet opphører, opphører ikke medlemskapet automatisk. Hvis avtalen betales via AvtaleGiro av bedriften, er det bedriftens ansvar å sende inn oppsigelse, men begge parter kan sende inn oppsigelse. Hvis avtalen står på den ansatte/medlemmet privat og bedriften tilbakebetaler/refunderer jevnlig, er det kun den ansatte/medlemmet sitt ansvar å sende inn oppsigelse.
Gavekort: Ethvert gavekort utstedt av et av våre sentre kan ikke brukes på annet enn utstyr med mindre annet er avtalt. Gavekort kan samtidig ikke under noen omstendighet brukes til kjøp/uttak av rabatterte varer i våre utsalgssteder. Ved benyttelse av gavekort forutsetter betaling for 12 mnd. ved enhver type medlemskap.

Banebestilling: For dag/helg medlemskap er gjeldende bestillingstider; Før kl. 16.00 mandager-torsdager, hele åpningstiden på fredager, lørdager og søndager. For kveldstid er gjeldende bestillingstider; Hele åpningstiden. Det tas forbehold om endringer/redusering av åpningstid under turneringer, helligdager, fellesferie etc.

Obligatorisk klubbmedlemskap: Som medlem på et av våre sentre vil du automatisk bli innmeldt i den lokale klubben. Medlemskapet koster 100,- i året, og trekkes fra det du allerede betaler via medlemskapet. SQF samarbeider med de lokale klubbene om innhenting av medlemskontigent. Medlemskap i den lokale klubben er gjeldende for alle som har squashmedlemskap hos SQF. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale klubb.

Ved endring av avtalebestemmelser: I så fall vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer. Endring av avtale medfører ikke ny bindingstid.

3. Betingelser for avtalen
Andel samt treningsavgiften for de første 2 månedene ved AvtaleGiro skal betales i resepsjonen eller ved mottatt faktura. Forskutterte beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen. SquashFitness forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler til den enhver tids gjeldende prisliste. Ved kontant forskuddsbetaling for 6 eller 12 mnd., skal dette betales i tillegg til andelen ved innmelding. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantavtalens løpetid.

4.1 Om AvtaleGiro
AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro er gyldig og aktiv. Dersom AvtaleGiro-avtalen ikke er gyldig og aktiv vil SquashFitness benytte seg av ekstern innkrevning av utestående medlemsavgift. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris. AvtaleGiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakten til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil SquashFitness kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående avtaleperiode. Medlemmet er pliktig til å aktivere AvtaleGiro-avtalen da det er et betalingsvilkår for treningsavtalen. Ved registrering av manglende AvtaleGiro må SquashFitness sende et brev i posten som en påminnelse om å aktivere AvtaleGiro-avtalen som vil medføre et papirgebyr på kr 40.
AvtaleGiro gjelder kun for medlemmer som signerte før 01.01.19.

4.2 Om Stripe
Stripe er et fast betalingsoppdrag som medlemmets kortutsteder utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er ansvarlig for at kortdetaljer er oppdaterte og gyldige til enhver tid. Dersom kortdetaljer ikke er gyldig og betaling uteblir vil SQF benytte seg av ekstern innkrevning av utestående medlemsavgift. Medlemmet plikter å aktivere Stripe-avtalen da det er
et betalingsvilkår for treningsavtalen.

5. Oppsigelse av medlemsfullmakten
Oppsigelsestiden er to – 2 – måneder. Dvs. at enkeltsenteret trenger oppsigelse senest den 19. i inneværende måned for å kunne stoppe trekket som ligger inne 20. to måneder etter, uavhengig av om det er forskuddsvis betaling. En oppsigelse er kun godkjent ved e-postoppsigelse til det respektive senteret (eller post@sqf.no). Oppsigelsen må skje skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet, men er ikke gyldig inntil vi sender bekreftelse innen 14 dager. Medlemmet skal få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. En oppsigelse skal ikke overbringes muntlig da dette betraktes som manglende dokumentasjon. Dersom bekreftelse på oppsigelse ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med SquashFitness. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen rapporteres senest den 19. i den 10. måneden.
Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i avtaleperioden må dokumenteres. Minimum antall måneder er 6 mnd. Ved spesielle omstendigheter og basert på medlemmets bruk kan vi måtte kreve opptil 12 mnd. betaling.

6. Behandling av dine personopplysninger
SquashFitness, heretter kalt SQF innenfor punkt 6, tar ditt personvern på alvor. Her får du informasjon om hvordan vi bruker din personlige informasjon.
– Medlemmet samtykker til at SQF og andre firmaer tilknyttet kjeden, innhenter, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger m.m) og medlemmets bruk av SQFs tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet.
– Medlemmet samtykker til at SQF lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet samt utbedre tilbud basert på denne informasjon.
– Medlemmet har rett til innsyn i sine personopplysninger og treningshistorikk, og kan kreve å få denne slettet. SQF vil slette medlemmets opplysninger dersom det ikke foreligger et legitimt behov for å beholde informasjonen. Medlemmet vil få en bekreftelse om sletting.
– SQF kan ikke dele opplysninger med en ekstern tredjepart uten medlemmets samtykke, med mindre det er pålagt av lov, eller som ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling. Vi kan måtte dele din informasjon med NIFs idrettsregistrering, som samtykkes gjennom disse betingelser. Se ellers pnkt. om obligatorisk klubbmedlemskap.
– Ved inngåelse av medlemsavtalen innhenter SQF samtykke fra medlemmet om at SQF kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke om å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SQF.
– SQF kan lagre personlige opplysninger så lenge de er relevante, eller inntil medlemmet ber om å få informasjonen slettet.

7. SquashFitness’ oppsigelse av medlemsavtalen
SquashFitness forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer som for eksempel:
– Tyveri fra senteret eller medlemmer
– Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte
– Ikke betaler medlemsavgiften i 2 måneder eller mer
– Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud
– På en eller annen måte opptrer mot senterets interesser eller formål
– Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
– Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte
SquashFitness påtar seg retten til å utføre direkte oppsigelse av avtalen og evt. umiddelbar utestengelse, ved ethvert brudd på overnevnte punkter.

8. Særskilte vilkår gjelder for bedrifts-, student- og juniormedlemskap
– Begrenset bruk, se egne retningslinjer på senteret